Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/60

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


例蓋妄也官制行改三使相並爲開府儀同三司元祐以後不復有之雖崇觀政宣輕用

名器且改爲左輔右弼然蔡京三爲公相亦不敢居乾道中詔於録黄及告命内除去侍

中中書令遂廢此官今當先降指揮復置則於事體尤愜當也嗣王終不敢當於是寢前

命而賜贊拜不名    作文字要㸃

作文字不問工拙小大要之不可不著意㸃(⿱艹石)一失事體雖遣詞超卓亦云未然前輩

宗工亦有所不免歐陽公作仁宗御書飛白記云予將赴亳假道於汝隂

因得閱書于子履之室而雲章爛然輝映日月爲之正冠肅容再拜而後敢仰視蓋

仁宗皇帝之御飛白也曰此寳文閣之所藏也胡爲乎子之室乎曰曩者

天子燕從臣于羣玉而賜以飛白予幸得預賜焉烏有記君上宸翰而彼此稱予且呼陸