Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祖莊叔左右成公成公乃命莊叔隨難于漢陽即宫于宗周奔走無射啓(⿱艹石)獻公獻公乃

命成叔纂乃祖服乃考文叔興舊SKchar欲作率慶士躬恤衞國其勤公家夙夜不解民咸曰

休哉公曰叔舅予女銘(⿱艹石)纂乃考服悝拜稽首曰對揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)以辟之勤大命施于烝鼎彞扶風

美陽鼎銘曰王命尸臣官此栒邑賜爾旂鸞黼黻琱戈尸臣拜手稽首曰敢對揚天子丕

顯休命此諸銘未嘗不粲然何爲傳於今者艱澁無緒乃爾漢去周未逺武宣以來郡國

毎𫉬一鼎至於薦告宗廟羣臣上壽竇憲出征南單于遺以古鼎容五斗其銘曰仲山甫

鼎其萬年子子孫孫永保用憲乃上之蓋以其難得故也今世去漢千年而器寳之出不

可勝計又爲不可曉巳武帝𫉬汾隂雎上鼎無𣢾識而備禮迎享宣帝𫉬美陽鼎下羣臣

議張敞乃以有𣢾識之故絀之又何也    犧尊象尊