Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


茫幾於可笑偶讀四朝史天文志云元祐八年十月戊申星出

東壁西慢流至羽林軍没主擢用文士賢臣在位紹聖元年二月丙午星出壁東慢流入

濁没主天下文章士登用賢臣在位元符元年六月癸巳星出室至壁東没主文士入國

賢臣用二年二月癸卯星出靈臺北行至軒轅没主賢臣在位天子有子孫之喜案是時

宣仁上仙國是丕變一時正人以次竄斥章子厚在相位蔡卞輔之所謂四星之占豈不

可笑也子孫之說蓋隂謟劉后云

    政和宫室自漢以來宫室士木之盛如漢武之甘泉建

章陳後主之臨春結綺隋煬(「旦」改為「𠀇」)帝之洛陽江都唐明皇之華清連昌巳載史𠕋

國朝祥符中姦臣導諛爲玉清昭應㑹靈祥源諸宫議者固以崇侈勞費爲戒然未有(⿱艹石)