Page:Sibu Congkan Xubian348-岳珂-愧郯錄-4-4.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


蕘圃謂原書空白十葉與知不足齋刊本相合定爲祖本且謂

抄者必非無據余嘗見同式後印者二部及曹溶學海𩔖編印

本亦均無此十葉明代有岳元聲刊本余未之見按岳爲浙江

嘉興縣人萬曆癸未進士曹爲秀水縣人崇禎丁丑進士先後

相距僅五十五年曹輯是書不知所據何本然與岳生既同地

而時又相近倦圃藏書甲於東南不容不見岳本度亦必同闕

矣友人周君越然購得祁氏澹生堂鈔本半部余聞之往假開

卷則此十葉者宛然具在因迻錄之倩人依原書款式寫補各

葉前後適相銜接雖卷五之第九至十二葉仍有闕文是本卷

二淳𤋮南衙一則闕七字卷四魚袋一則闕八字卷六仙釋異

教之禁一則共闕七字祁本亦無可𥙷然大致要已具足明淸