Page:Sibu Congkan Xubian351-王明清-揮麈錄-6-1.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


實録院   牒   泰州

 檢准淳熈十五年五月二十四日 尚書省劄子

 國史院狀勘㑹巳降

 聖旨指揮修

 髙宗皇帝實録續奉

 聖旨編修

 御集今來合要

 髙宗皇帝朝曾任宰執侍從卿監應職事等官𬒳

 受或収藏

 御製