Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/2

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


沈忠敏公龜谿集卷第九

 啓

  賀除畱守啓

伏審賜環亟下信節遄歸飭燕館以留居御朝端而

趣對身關國體想忘跋履之勞徳享天心宜擁福釐

之集恭惟某官朝廷碩輔社稷宗臣以臯䕫之才逢

堯舜之主引君當道蚤輸密勿之忠措世太平已底

經綸之績勲銘具在紀律畢張聿從眞館之游乃託

介藩之任申伯之居南國雖賴蕃宣周公之詠東山