Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不能故於用舍重輕之間以見進退難易之際抗章

避寵奏屢卻而復前襃詔賜俞意重違而愈厚訖從

荷槖爰假竹符峻秘職於西清委良翰於南國明哲

具美既歌山甫之遄歸治行騰聞即慶弱翁之大用

某承顔雖晚受顧則深初聆謦欬之音已荷齒牙之

論竊冒叢雲之䕃更許包䝉黙希霖雨之恩終期振

  賀正啓

月窮于紀方占嗣歳之祥星囘于天遂履初元之吉