Page:Sibu Congkan Xubian408-呂本中-東萊先生詩集-4-2.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   之乃歸

春色不自惜落花如許愁晴天一望逺漕水十分流

每遶長隄去頻因好句留相隨覔季主不必貸河侯

論極文章祕居兼竹石幽和風落香燼晚日泛茶甌

壯節知無用諸儒誤見收江山亦在眼歳月忽忘憂

南郭今䘮我長卿仍倦游謾成長韻律勝與小蠻謳

簿領憎頻過塵埃嬾再謀何須五湖口風雨轉船頭

   雪夜政和六年

曹州城南三日雪半夜疾風吹石裂先生睡美喚不

聞不信衾幬冷如鐵病妻索火少聲韻稚子哦詩應

歌節殘書向人老可愛舊劒空在磨先缺未能去尋