Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王都鎬身都卿相之𩔖都皆訓居今訓爲大可謂文王大豐武

王大鎬身大卿相乎建邦設都豈可謂建邦設大乎

帝髙陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞於孟陬兮

惟庚寅吾以降皇覧揆余于𥘉度兮肇錫余以嘉名

名余曰正則兮字余曰靈均紛吾既有此内美兮又

重之以脩能扈江離與辟芷兮紉秋蘭以爲佩集註

降叶乎攻反能叶奴代反按此六句一韻也文公以

爲三韻恐非是庸與降叶如君子至止福禄旣同君

于萬年保其家邦子之丰兮俟我乎巷兮悔予不送

兮之𩔖是也江與庸叶則降豈不可與庸叶乎盖四