Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


降其心以識之而不可施扵事是則老佛之流之說爾為

老佛之說者措之事固不䏻行扵跬歩而自理其身庸可

以為善人則好為異說者其風又下扵彼矣道在天地間

弘愽精微非可以操心求也而乃攘𬒮扼腕作氣决背售

說而競後息欲以厭今人𨹧古人則吾未之信也古愚

氣和心廣余嘗欲與従容論之而以滿秩解去君采芹藻

之英将以道㳤諸人者也以余之說評之然歟否歟余非

敢為子勉也子固余𠩄敬也

  送郭子昭序

君子尚志脩巳以及人偏廢學也然下學上達功不可畫

可仕而仕進退有義故自治常嚴而及人者不汲汲學每

病扵滿與怠自滿者不思益意怠者不足有為如是則𠩄