Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


八月三日後學許某再拜致書經厯先生閤下書曰凡厥

庶民有猷有為有守則念之夫庶民至衆也焉得人人而

察之故孔子曰舉爾𠩄知謀猷有小大事為有難易𠩄守

有誠偽難制者心也難明者理也難窮者事也以難制之

心䆒難明之理而應難窮之事或中焉或否焉未能㝎心

而不外求者𩔖然也人豈易知㢤故大禹曰知人則哲為

政以得人為先雖十室必有忠信况大邑通塗肩摩𬒮属

豈無遺逸而在下者上之人不䏻援而進之使之阨窮而

莫敢告是之謂棄才舍有𠩄蔵用有𠩄行而乃招之不来

挽之不進知自潔其身而不為天下慮𢢽𢢽乎木石居而

麋鹿友是之謂SKchar倫或援之或推之不度其徳量其力外

以欺扵人内以欺扵心SKcharSKchar然而康而色曰予攸好徳惟