Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


獨聞一貫之㫖顔子早殁其學不傳曽子傳之子思孟子

其書出而道益明自餘傳之愈下則不䏻無弊豈唯不傳

至荘周荀卿李斯之徒而後有失也雖親而炙之其語言

有不䏻肖扵聖人者如仕而優則學學而優則仕之𩔖是

也𠩄謂學優而仕者誠是矣而謂仕先扵學可乎仕者上

致君下澤民匹夫匹婦不獲自盡則責有𠩄歸其可嘗試

㢤雖然子夏有為言之也列國大夫世襲其任盖有未學

而食椂為政者矣然不明𠩄以立言之故使後之急扵進

SKchar此以文其不學之過其𡚁乃見爾孔曽思孟則無是

言矣開也謂吾斯未䏻信則子說由也謂何必讀書則子

以為侫曽子之學自格物至扵脩身然後推之國家天下

子思謂不明乎善至扵民不可治孟子曰㓜而學之壮而