Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/154

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


焉非自勉無𠩄得也其雖愚鈍然不可謂無志扵此足下

扵斯兩者涵泳従容精脩力踐旦旦有得幸明以告我賜中

流之一壷則感責善之徳深矣

  上劉約齋書

道扵萬物無𠩄不在用物而中扵道與否則存乎人均一

事也彼應之則非此應之則是非事物之理本有是非也

人扵理有明不明而措諸行事有當不當尔昔者聖人與

天同道建皇極扵上天下之人莫不服其睿知而懐其

道徳與之俱化而不自知其𠩄以然雍雍熈熈囿扵和氣

舉天下無一事一物不得其𠩄此不言而教不動而化尭

舜之世比屋可封者為是故也盖隂陽運行無息純粹清

明之氣常少而錯糅偏駁之氣常多故聖人不世出其得