Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/173

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行義有以異乎小人者必皆搜擿而無遺夫舉當世天下

之善士至今可以指其名而數之則君子之少可知矣易

之爲書道隂陽而明吉凶者也在夬之上六曰無埽終有

凶微隂爲衆陽𠩄决雖𭈹亦凶也剝之上九曰碩果不食

君子得輿隂盛矣惟孤陽如碩大之果獨存譬君子在上

𫝑雖孤猶爲衆人𠩄仰望也聖人之抑隂扶陽盖如此陽

不可絶剝窮則復君子雖少君人者䏻用之猶可以爲善

國且将㧞彚以進矣在䖏之何如耳朋黨之𥚽始扵漢其

亡國也不旋踵唐不䏻監之而又亡宋不䏻監之而又亡

嗚呼使唐宋之君知殷監之不逺而觀象以玩辭則不蹈

前人之危轍矣

  雍姬論