Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/177

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


信也聖人其不知人而誰知扵開猶不得察其心之未盡

者惟開也自知之明而不敢必是亦為學者師也知人古

𠩄難而自知亦不易以余之昏陋企君不可及君明扵自

知則亦以今之𠩄至驗之聖人之言實其虚而充其𠩄容

守其可而求其未可吾見君之化扵道矣

  姚原魯字說

延祐丙長五月二十有七日信安姚君過余揖而進自道

其姓名字出書一卷授余曰此吾友贈我以名若字之說

君亦幸以教我余取而讀之有述姚君之語曰予名洙父

命以原魯代名又賛之曰至㢤乃翁之字其子也余謂子

生三月父命之名禮也盈天地之間皆物莫不有形與聲

惟動物之聲自巳出人則靈而用夫物者也物之無窮皆