Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/182

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以後世常人之心議之也子厚東坡之論亦各有𠩄見爾

坡翁詞翰絶古今其片言𨾏字皆可寳此𥿄筆法精妙凛

有生氣觀之使人興起陳君其為天下寳之

  䟦妙沙經

𢑱倫常典萬世不可變者經也古之聖人法言懿行載之

六籍而垂示終古者是已聃瞿氏之言𩔖名經其道可常

耶否耶吾不學之不知也抑嘗聞釋氏之徒誦其師之言

雖不可與吾道合要皆以調伏此心為主而後可以盡其

性至扵𥚽福因果則其論之下者也楊徳公夢有告以妙

沙經旦求扵人而得之謂善果可由是致然以為世罕有

而人或未信也質之扵習其道者而信且欲求言余辭以

不知而請愈力余謂天下之言雖道不同亦各有理妙沙