Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/188

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


馬宏不殉王忠死常恵終随漢莭歸亡國折衝無善䇿使

星千載自光輝

  荅或人問

太極圖之原出扵易而其義則有前聖𠩄未發者周子探

大道之精微而筆成此書其𠩄以包括大化原始要終不

過二百餘字盖亦無畏語矣謂之去無極二字而無𠩄損

則不可也太極者孔子名其道之辭無極者周子形容太

極之妙二陸先生適不燭乎此乃以周子加無極字為非

盖以為太極之上不宜加無極一重而不察無極即𠩄以

賛太極之語周子慮夫讀易者不知太極之義而以太極

為一物故特著無極二字以明之謂無此形而有此理也

以此坊民至仐猶有以太極為一物者而謂可去之㢤朱