Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者約之為學者師垂四十年著錄迨千餘人随其才分咸

有𠩄得達官富人之子望閭而驕氣自消踐庭而禮容自

𩛙四方之士以不及門為恥縉紳先生至扵是邦必即其

家存問焉謙素多疾先是金履祥病革徒歩往省之㑹大

雪中寒温及奔兄璟䘮扵廣信病増劇不良扵行疾少間

而神更清茂至是疾復作謂其子元曰伯兄以是月二十

三卒我死殆與之同日乎及是日正衣冠而坐戒元以孝

扵母友扵弟元復請𠩄𣣔言謙曰吾平日訓爾多矣至此

復何言門人朱震亨進曰先生視稍偏矣謙更肅容端視

項之視微瞑遂卒年六十八門人以義制服者若干人因

其自𭈹題其墓曰白雲先生謙字益之𠩄著有讀四書叢

說二十卷詩名物鈔八卷讀書傳叢說六卷觀史治忽㡬