Page:乾隆西安府志-04.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   史王琚請於豐利渠上更開石渠明洪武中修復永樂

   以還項忠余子俊阮勤等並鑿石通水引涇入渠水分

   三限皆立斗門以均其利

  本朝順治九年邑令金漢鼎重修廣惠就谷口上流分涇

   入渠後涇水奔瀉石堰遏之其怒愈甚土石承委不得

   不朒渠高水低勢不能引後鑿石渠深入數丈泉源瀵

   湧而出四時不竭涓涓滔滔經絡諸邑其利倍於涇水

   康熙八年邑令王際有修之厥後淤塞雍正五年一月

   十六日奉

上諭朕聞得陝西鄭渠白渠龍洞渠向來引涇河之水漑田甚

 廣因歴年旣久疏濬失宜龍洞與鄭渠漸致淤塞堤堰大半