Page:乾隆西安府志-26.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


海之地也山出玉石金銀銅鐵豫章檀柘異類之物不可

勝原此百工所取給萬民所仰足也又有秔稻梨栗桑麻

竹箭之饒土宜薑芋水多䵷魚貧者得以人給家足無饑

寒故酆鄗之閒號爲土膏其價畮一金今規以爲苑絕陂

池水澤之利而取民膏腴之地上乏國用下奪農桑其不

可一也且盛荆棘之林大虎狼之虛壞人冢墓發人室廬

其不可二也垣而囿之騎馳車騖有深溝大渠夫一日之

樂不足以危無堤之輿其不可三也上乃拜朔爲大中大

夫給事中然遂起上林苑如壽王所奏云

 按已上事並在建元三年

武帝紀四月壬子高園便殿火