Page:乾隆西安府志-34.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


十二年二月薨於鄯城官舍冬十月遷窆於京兆府三原

縣北原陝甘資政錄在今縣北四十里三家店乾隆乙未

年修

李國貞墓權德輿李公神道碑國貞爲宗室儀矩守戸部

尙書權知絳州刺史諸校譸張夜暮變起公死節上元三

年二月也是歲攺元寶應夏五月寧神三原縣之北原陝

甘資政錄在今縣北三十里焦家寨乾隆乙未年修

臧希晏墓張孚臧公墓碑廣德二年八月金吾衛將軍臧

公薨於安邑里私第大歴五年葬於三原縣長坳鄉公諱

希晏字公靖父懷恪魏州刺史上蔡侯

李廣業墓鄭雲逵李公墓碑廣業孝同之孫爲劍州長史