Page:乾隆西安府志-34.djvu/91

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


王忠嗣墓縣志在縣東南廣鄉原北麓巳下渭南

白居易墓自撰墓志居易以會昌六年月日終東都履道

里私第春秋七十有五以某年月日葬於華州下邽縣臨

津里北原袝侍御僕射二先塋也又鞏縣令諱鍠事狀府

君諱鍠字確鐘明經及第授河南府鞏縣令大歴八年

月殁於長安權厝於下邽縣下邑里元和六年孫居易始

發䕶靈櫬遷於下邽縣北義津鄉又襄州别駕諱季庚狀

公諱季庚鞏縣府君長子明經出身檢校大理少卿兼襄

州别駕貞元十年五月終於襄陽官舍元和六年十月嗣

子居易等遷䕶於下邽縣義津里北原從鞏縣府君宅兆

而合袝焉陝甘資政錄墓在今縣東北十五里程家村與