Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/219

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  批江西布政司清查造冊呈四月十六日

  行豐城縣督造淺船牌十六年

  行江西按察司審問通賊罪犯牌六月十五日

  行江西按察司清查軍前解囬糧賞等物

   六月十九日

  批廣東按察司立縣呈七月十八日

  行江西三司停止興作牌八月初九日

  行嶺北道申明敎塲軍令九月十七日

  行雩都縣建立社學牌十二月二十七日