Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


益之不𩔖再見于䖍再别于南昌三至于㑹稽𥨸

窺先師之道愈簡易愈廣大愈切實愈髙明望望

然而莫知其𠩄止也當時有稱先師者曰古之名

世或以文章或以政事或以氣節或以勲烈而公

克兼之獨除却講學一節即全人矣先師𥬇曰某

従事講學一節盡除却四者亦無愧全人又有

訾訕之者先師曰古之狂者嘐嘐聖人而行不揜

世𠩄謂敗闕也而聖門以列中行之次忠信廉潔

刺之無可刺世𠩄謂完全也而聖門以爲德之賊