Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


離決裂之噫誠面授也尚未免於俗習焉拜取

言而亂之則後之懷世道者復將何恃以自植於

世耶吾師陽明先生蚤有志於聖人之道求之俗

習而無取也求之世儒之學而無得也乃一洗俗

習之陋世儒之說而自証以吾之心焉殫思力踐

竭精瘁志卒乃豁然有見於良知而千古聖人不

盡之意復得以大明於世噫亦難矣世之聞吾先

生之言者其皆肯自㧞於流俗不與衆非𥬇詆訾

之乎其皆肯一洗俗習之陋世儒之說而獨証以