Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-13.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一毛矧狂胡之越獗王師局而奔勞吾寍不𣣔請

長纓於𨶕下快平生之鬱陶顧力㣲而任重懼覆

敗於或遭又出位以圖逺將無誚於鷦鷯嗟有生

之迫隘等㓕沒於風泡亦富貴其奚為猶榮蕣之

一朝曠百世而興感蔽雄傑於蓬蒿吾誠不能同

草木而腐朽又何避乎群喙之呶呶巳矣乎吾其

鞭風霆而騎日月𬒳九霞之翠𫀆搏鵬翼於北⿰氵𡨋 -- 溟

釣三山之巨鰲道崑崙而息駕聴王母之雲璈呼

浮丘於子晉招勾曲之三茅長遨遊於碧落共太