Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大𨼆眞㕓市名園陋給孤留侯先謝病范老竟歸

湖種竹非醫俗移山不是愚是日公方移山石對時存爕

理經濟自成謨

  其三

緑野春深地山隂夜静時氷霜縁逕滑雲石向人

危平難心仍在扶㒹力未衰江湖兵甲滿吟罷有

餘思

  其四

兹園聞已久今度始来窺市裏烟霞靜壼中結搆