Page:天啓贛州府志 06.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 十九兩六錢四分今收里甲下銀九十四兩三錢三分五厘九毫又除五十一兩九錢三

 分五厘九毫改入均徭下實編前數遇閏加銀四百五十四兩二錢七分九厘

  三差

會昌縣里甲編銀七百二十兩五錢九分八釐

 三毫原編銀六百七十三兩六錢二分八毫又收均徭下銀二兩零一分二厘五毫

 又收民兵下銀四十四兩九錢六分五厘實編銀數遇閏加銀一十六兩三錢五厘二毫

 均徭編銀八百九十六兩四錢三分零五毫

 原編銀八百三十七兩四錢零八厘內除二兩零一分二厘五毫改入里甲下又收民兵

 下銀五十三兩零三分五厘又增益府廩糧等銀八兩實編前數過閏加銀四十九兩五