Page:清史紀事本末(五).djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


固則蒙古不安匪特陜甘山西各邊時虞侵軼防不勝防卽直北關山亦將無妄眭之日況俄人

拓境日廣由西而東萬餘里與我北境相連僅中段有蒙古爲之遮閡徙薪宜遠曲突宜先尤不

可不預爲網繆又言英人爲安集延說者慮俄之蠶食其地於英有所不利俄方爭土耳其與英

相持我收復舊疆兵以義動設有意外爭辯在我仗義執言亦決無所撓屈疏末復力言地不可

棄兵不可停非速復腴疆無從著手遂進規西四城並克之宗棠欲更收伊犁而俄人以代收代

守之名爲種種要索至是朝命崇厚赴俄與議條約 冬十二月撤崇厚歸國革職逮京下之獄

先是崇厚奉使至俄與俄人布策訂立新約十八條一俄願將伊犁交還中國二中國收還伊犁

後願明降諭旨赦宥伊犁民人前罪三凡伊犁民人遷入俄界者俄國待之如己民四俄國民人

舊日在伊犁所得之家產仍歸其有五伊犁作何歸還應由中國諭左宗棠等俄國諭考甫曼等

互商六俄旣歸還伊犁中國願給俄國銀五百萬盧布從立約後一年內陸續淸付七伊犁旣還中

國當以可西河之西及麗山之南之地以至於底克斯河盡讓與俄八相議將大城交界稍爲更

改九交界旣由二國官員勘定後應立界竿以昭信守十除喀什噶爾及庫倫兩地已照先立和

約俄國立有領事外今議定在嘉峪關科布多哈密吐魯番烏魯木齊庫車各地各再設立領

事十一領事與中國地方官有互商事件其文移悉用平行華官待領事以客禮十二凡蒙古天

山南路天山北路等俄啇貨物往來俱不必付税十三凡所議設有領事官之地方並立一通商

局並在張家口一律設立十四凡俄商販運貨物至張家口嘉峪關天津漢口等處者可遇同州

府西安府漢中府各路其将中國貨物運入俄國亦由此路行走十五此約自從兩國御允後五