Page:清史紀事本末(五).djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


日兵旣入漢京中國兵亦至屢請同時撤兵日人不允要東協助干預朝鮮內政中國亦不從且

申明朝鮮爲中國藩屬日本則責中國背津約謂朝亂無待於剿中國無端發兵欲借端以開戰

局是曲在中國也於是其使臣大鳥圭介首責朝鮮獨立自主勿認爲中國藩屬復以改革內政

五事要之朝王不應圭介乃率兵入宫殺護兵困朝王政令無鉅細皆入日人筦鑰時世凱歸國

始爲戰備及戰事開中國屢見挫於日本海陸兵力俱盡乃命鴻章赴日本講和磋磨三月款議

始成遂以明年正月訂約於日本之馬關其第一條載明中國認明朝鮮國確爲完全無缺之獨

立自主所有對於中國修貢獻典禮嗣後全行廢絕於是日皇自大本營還東京受其國人之懽

祝朝鮮王獨立稱帝改國號大韓建元光武而朝鮮與中國二百七十五年之關繫自是斷絕

冬十二月英法二國協商保證暹羅國獨立暹羅在中國南境卽古扶南自乾隆四十六年航海

來貢政府因而冊封之時緬甸勢方強進侵邊地暹羅頻掣其肘以遏其方張之燄實有功於中

國自是列於朝貢之邦先後賜御書扁額曰天南樂國曰炎服屛藩道光中始與英人締約各國

繼之羣認其獨立暹人亦思自振勵朝貢之典禮遂缺及咸豐初元太平軍起東南披靡風聲播

及南洋西人又加煽惑暹人信之將乘此脱屬國名義同治八年遣使來上書請廢貢獻之禮以

後贈獻方物彼此授受儀式當與西洋諸國同政府拒之光緒四年曾紀澤使英途過暹京諷令

照舊入貢暹不允但請立商約又拒之五年三月暹廷忽接到駐暹英領事轉遞中國催貢札文

蓋英官以戰船假中國旗號僞云靑貢之師以脅暹人使之求助於彼也暹王知之向臣下具道

所以厯年久貢之故因貢表內前用跪具字様近已改用西禮不無窒礙然卒莫爲代達於中國