Page:清史紀事本末(五).djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


者故不能不與英人倍加親密云先是暹王久拉卽古蘭格羅以勢孤意怯下令改朔易服禁蓄

奴興敎育闢道路定法律更幣制整頓林業等事皆效法西俗國勢賴以稍充然介於英法兩大

之閒法旣以交趾支那東京爲屬地以東浦寨及南部越南爲保護國又脅暹羅以湄公河東一

帶爲法國屬暹羅百方拒之不得許以所索之地並償金五百萬法郎克以和時十九年事也法

旣仲張勢力於暹羅英以屬土與暹毗連恐法人侵及緬甸至是與法人訂約互不得侵佔暹羅

片土至一千九百零四年四月八日雙方在倫敦簽押宣言確定英法兩國在暹羅政治上之地

位並保證暹羅獨立云此外中國之藩屬如蘇祿國在中國南海中雍正五年入貢乾隆五年

附至是以三島獨立而所屬之東婆羅州已割歸英公司南掌國一名老撾在中國南境雍正九年

內屬乾隆以後國土分裂西分服於緬甸其大半後爲土司專轄其南方則於光緒十一年中英

訂結滇緬條約時英外部侍郎克蕾晤駐使曾紀澤稱英廷願將潞江以東之地讓還中國其中

北有南掌政府不受迨暹羅獨立南掌遂歸附之布魯克巴國卽不丹在中國西藏東南境雍正

十年來屬今稱獨立國哲孟雄國卽錫金在中國西藏南境康熙五十九年歸屬光緒十六年

人脅服之朝命駐藏大臣升泰與英劃界哲孟雄國遂盡入於英博羅爾國卽帕米爾一作波謎

羅在中國新疆䓤嶺之西境乾隆二十四年納欵自英俄環伺迤北迤西屬俄迤南則附於英屬

之阿富汗國阿富汗國卽愛烏罕在巴達克山國之西南乾隆二十九年入貢光緒五年英人佔

領之巴達克山國在䓤嶺之西境乾隆二十四年來獻回酋霍集占兄弟之馘遂歸誠布哈爾國

在葱嶺以西乾隆二十九年因巴達克山國請內附浩罕國卽敖罕一作霍罕爲葱嶺西回國乾