Page:清史紀事本末(六).djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


幽之駐京德使海靖迫樞府立約六條強借膠澳附近方百里之地爲德國在華屯駐海軍之用

山東全省路礦歸德國承辦其條欵文二大清國大皇帝已允將膠澳之口南北兩面租予德國

先以九十九年爲限德國於所租之地應蓋礮台等事以保地棧各項護衛澳口三德國所租之

地租期未完中國不得治理均歸德國管轄以免兩國爭端 三月中俄會訂條約第一第二第

六續約第一款租予俄國旅順口大連灣德人旣奪膠澳俄人大憤其使臣巴布羅福遂援例租

借旅順大連及鄰近相連之海面以爲準備俄國海軍在中國北方海岸得有根據之地並築鐵

路從營口鴨綠江中閒接至濱海方便之處其第一欵文曰中國允將旅順口大連灣暨附近水

面租予俄國惟此項所租斷不侵中國大皇帝主此地之權第二欵文曰因以上緣由所租地段

之界經大連灣迤北酌視旱地合宜保守該段所需應相離若干里卽准相離若干里其確切界

限以及此約各項詳細俟此約畫押後在聖彼得堡會同許大臣刻卽商訂另立專條此界線商

定後所有劃入租界線內之地及附近水面專歸俄國租用其第六欵文曰兩國政府相允旅順

一口旣專爲武備之口獨准華俄船隻享用而於各國兵商船隻以爲不開之口至於大連灣除

口內一港亦照旅順口之例專爲華俄兵艦之用其餘地方作爲通商口岸各國商船任便可到

續第一欵文曰按照原約第二條租與俄國之旅順口及大連灣遼東半島陸地其北界應從遼

東西岸亞當灣之北起穿過亞當山脊至遼東東岸皮子窩灣北盡處止租界附近水面及陸地

週圍各島均歸俄國享用並議定租地限期以二十五年爲滿此約租界實爲遼東半島非止旅

大也 夏四月中英展拓香港界址專條准英國展擴香港對面九龍地址咸豐十年英法聯軍