Page:清史紀事本末(六).djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之役已割九龍司地方千七百餘里給予英國至是因德俄紛紛索租膠旅英使竇納樂遂籍口

於均勢之局迫議展擴九龍租地李鴻章抗議無效請無築礮臺於山上亦不允約成其條文大

致准展九龍界址二千方里作爲新租之地並歸英國管轄以爲保衛香港地方之用而大鵬灣

深州灣海面皆在內租期亦定九十九年 五月中英議租威海衛專條租予英國威海衛時英

人復索威海以抵制俄人東亞海權時日兵已將退出遂轉以予英其條文曰今議定中國政府

將山東省之威海衛及附近之海面租予英國政府以爲英國在華北得有水師合宜之處並保

護英商在北洋之貿易租期應按照俄國駐守旅順之期相同

二十五年冬十月中法廣州灣租約第一第三款租予法國廣州灣並兩海島先是法人助中國

索還遼東僅獲滇邊隙地之報酬自德佔膠澳俄租旅大英索威海復迫政府開西江一帶通商

口岸將壟斷利權法人見事急遂因廣州附近有法國兵官爲游匪所戕亦效德人故智先闖入

廣州灣而後議租借政府無以拒其請命提督蘇元春與法國全使議訂租界約七條第一條文

曰因和睦之由中國國家將廣州灣租與法國國家作爲停船躉煤之用定期九十九年惟在其

租界之內訂明所租情形於中國自立之權無礙第三欵文曰於九十九年期內所租之地全歸

法國一國管轄以免兩國爭執

三十一年秋七月日俄樸子茅斯和約第五欵俄割讓庫頁島(庫頁之庫字從厂讀若賖俗呼

作庫如猶大之譌猶太爪哇之誤瓜蛙)之半予日本庫頁島一名樺太島又名薩哈連島在中

國黑龍江口乾隆五十五年因遺忘而喪失其地以後俄國屢次侵庫頁島與日本紛爭不已光