Page:清史紀事本末(六).djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷六十七

  拳匪之亂及庚子和約

德宗光緒二十六年夏五月因近畿一帶拳匪滋事命協辦大學士剛毅順天府府尹趙舒翹馳

赴良鄉涿州等處查看情形義和拳本名梅花拳又稱金鐘罩爲白蓮敎遺孽蓋始於嘉慶時十

三年七月有詔逮捕其後黨日益多洎光緒中葉彌滿於山東之清平冠定陶等地上年毓賢爲

山東巡撫因沂州敎案由駐京各國公使訴諸政府撤其任憾之是年二月毓賢𥳑放山西巡撫

遂貽書朝貴謂匪皆義民且有神技可用今國勢日衰由於民志未伸若再殺拳民無異自翦羽

翼也端王載漪因其子溥儁立爲大阿哥時諷各使入賀不應且有違言憤甚剛毅后黨夙有憾

於帝遂仇及外人故皆深信毓賢言欲利用拳匪以快其私憤地方官希旨不敢言剿匪勢愈猖

及袁世凱代毓賢爲東撫一意主剿撲滅十餘巨股東省宴然餘黨流入直隸總督裕祿聽其蔓

延於是公倡邪說號召鄉愚其法以降神爲主言神附其體卽精武藝不畏鎗礮每有人入壇有

所謂大師兄者爲之焚符誦咒而老祖師宣揚其神訓焉其神曰洪鈞老祖梨山聖母其宗旨以

扶清滅洋爲名凡洋人及敎民與爲洋人服役通洋語用洋貨者分別等差有十毛之目一落其

手必殺無赦遂借此舞刀跳躍刦殺焚掠又有紅燈照者皆女子與之相輔而行當匪在淶水戕

殺督標副將楊福又燬蘆漢鐵路京津鐵路電桿京津至張家口電線焚殺敎民數百處裕祿不

爲究辦且延匪目入見待如上賓鄉里無賴棍徒聚千百人持義和拳三字名帖卽可身入衙署

與總督分庭抗禮匪中頭目如曹福田張德成韓以禮文霸之王德成等裕祿且公彙其名入奏