Page:清史紀事本末(六).djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


報加以攷語爲錄用地步政府亦優答之及聞外人有責言且將調兵入京始命剛毅與舒翹前

往查看而諭旨仍以良莠雜出及拳民中多有游勇會匪溷跡其閒爲詞蓋終不以奉民爲作亂

之匪徒也剛毅至涿州拳匪勒令跪香語多欺罔剛毅令舒翹隨同禮拜舒翹心知其妄然以剛

毅故不敢立異囘京覆命言天降義和拳以滅洋人請太后收集拳民爲團練卽以端王統之總

管太監李蓮英亦贊成其說太后信之密令招集入京召見大師兄曹福田獎其義勇兩宫由西

苑遷入大內自瀛秀門至西華門沿路排列拳民護衛太后賞銀二千兩慰勞有加於是親貴爭

相信從設壇建醮栅場殆徧香煙滿城結爲黑霧王公府第大公主邸(榮壽公主爲恭王奕訢女

太后撫爲己女邸在安定門大街大佛寺後身)皆招拳匪各數百人入居之謂之保護滿漢各

營卒亦居大半都中數萬來去如蝗大局遂不可收拾矣 命端郡王載漪管理總理各國事務

衙門禮部尙書啟秀工部左侍郎溥興內閣學士那桐均在總理各國事務衙門大臣上行走載

漪嘗言若使彼掌總署與外人交涉必無困難之事發生那桐上封事請政府速向各國宣戰勿

待其援軍之至啟秀預擬宣戰諭旨呈請蓋璽太后時雖持重未發而心善諸人所爲皆特派入

總署 甘肅提督董福祥入衛至京福祥本降匪所部甘勇亦匪案無紀律旣入京城與匪合力

攻燬敎堂焚掠街市火勢蔓延之地由大栅欄珠寶市糧食店煤市街煤市橋觀音寺楊梅竹斜

街廊房頭條胡同二條胡同西河沿延及前門外層城樓東西荷包巷前門橋西及大街西一帶

四千餘家同歸於燼翌日焚西單牌樓講書堂延燒千餘家東城一帶洋貨鋪被匪縱火又延燒

四千餘家火延城闕煙燄三日不絕 甘軍戕日本使館書記官杉山彬於永定門外時各國公