Page:清史紀事本末(六).djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使皆自危俄使致書政府言他國將借亂事圖不利於中國俄與中國親睦二百餘年義當吿總

署匿不上聞俄使請入見亦不許至是各國派兵入衛日本兵將入京杉山彬至車站迎候方出

永定門卽爲董福祥之兵所戕且裂其屍於道 召巡閱長江水師大臣李秉衡來京秉衡前以

敎案罷職命至奉天查辦事件又命巡閱水師至是命帶兵入京行至景州所部道員陳澤霖助

匪攻燬村落數處抵京太后召見寧壽宫語移日秉衡力主戰且言義民可用當以兵法部勒之

並主張攻使館由翰林院安置地雷轟入後董福祥如其計行翰林院被焚而使館仍無恙 太后

兩次御殿召對羣臣是日直督裕祿奏報洋人力索大沽礮臺請政府卽與宣戰太后怒甚立卽出

儀鸞殿召軍機會議載漪啟秀那桐復進呈外交團照會一件內言請太后歸政廢大阿哥並許

聯軍入京(後榮祿查出爲載漪命軍機章京連文沖僞逭)太后閱之益怒曰彼族竟敢干預我

家事此能忍孰不能忍外人無禮至此予誓必報之載漪因請攻使館大學士榮祿諫曰兵交使在

其閒圍攻使館之舉決不可行若如端王等所主張則宗廟社稷危矣且卽殺數使臣亦不足以

顯揚國威太后叱之出復徧詢諸臣皆主張決裂太后入宮稍息復御勤政殿召見王公軍機六

部九卿科道內務府大臣各旗都統宣帝至太后厲聲曰皇帝自己承認不克執掌政權豈外人

所能干預今各使之照會陵辱中國主權實甚矣又語諸漢大臣當同心協力以報國家又言咸

豐十年英法聯軍出京時設有一得力之軍隊截而殺之卽可轉敗爲勝但至今日予等報復時

期至矣並問帝意如何帝遲疑久之乃請太后聽榮祿之言勿攻使館護送各使至津刑部尙書

趙舒翹請明發上諭減除內地洋人以絕外人閒諜吏部左侍郎許景澄進曰中外締約數十年