Page:清史紀事本末(六).djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


清史紀事本末卷六十九

  復詔變法

德宗光緒二十六年冬十二月帝在行在下詔變法時經大創後太后已恍然於國家致弱之原

因知此後行政之方針不能不從事於改革以圖補救乃以決行新政之諭旨布吿中外當日西

人聞之謂此實以巨額之代價而增一層之識見然命下後內外諸臣其泄沓如故於飭行改建

各事仍無實力奉行者皆以爲太后此舉不過聊以遮掩外人之耳目而已非出自誠心也 諭禁

仇視外國官民並嚴禁各省匪徒籍仇敎爲名糾衆立會 加懲肇禍諸臣先是懲辦禍首之電旨至

京各使大譁擬備愛的美敦照會(戰書)立將決裂奕劻等亟電以聞始命將載漪載瀾均發往

新疆永遠監禁載勛賜自盡毓賢正法英年趙舒翹斬監候董福祥革職剛毅追奪原官徐桐李

秉衡革職撤銷卹典 開復已故兵部尙書徐用儀户部尙書立山吏部左侍郎許景澄內閣學

士聯元太常寺卿袁昶原官尋又復已故户部左侍郎張蔭桓原官先是各使請昭雪用儀等太

后不允謂五人係因屢被叅劾執法懲辦並非因慟恨違背公法治罪亦無遞摺辯駮之事諭奕

劻等向各使聲明各使仍力爭始命悉予開復原官旋以英美二使之言復蔭桓官 降諭宣示

拳匪搆亂朝廷一切委曲難言之苦衷並將五月二十四日以後七月二十以前諭旨彙呈將矯擅

妄傳各旨提出銷除

二十七年春正月殺歸綏道鄭文欽上年六月閒有英國查攷鐵路委員周尼思至歸化城爲文

欽所殺並監斃其從人二名至是命正法並革綏遠城將軍永德職 加重懲治肇禍諸臣加懲