Page:清史紀事本末(六).djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


南寧府及北海 秋八月駐俄使臣許景澄與華俄道勝銀行訂立東三省鐵路公司合同十二

條 九月設立鐵路總公司以四品京卿盛宣懷爲督辦初光緒二十年以前國人不知有鐵路

之利故有言之者亦大起反對自中日戰後羣以北省兵敗由於南省之不能迅速援濟政府因

軍事上之失利仍始謀次第修築南北鐵路上年天津唐山之路成是年唐山山海關之路成後

議築京城天津閒京城漢口閒諸路宣懷時任津海關道以事得罪著解任交南北洋查辦朝旨

嚴厲咎且不測宣懷乞緩頰於北洋大臣王文韶許之復乞援於南洋大臣張之洞之洞任鄂督

時辦鐵廠縻費六百萬而無成效部責甚急宣懷爲出資彌縫之之洞喜覆疏爲宣懷洗刷前案

並保薦宣懷路才時論謂之六百萬金之奏摺至是遂有盛宣懷以四品京堂候補授爲督辦鐵

路總公司大臣之命 冬十二月派吏部右侍郎許景澄總辦黑龍江吉林交界鐵路公司事宜

二十四年春二月允德人築靑濟鐵路時因山東曹州敎案和約成德人租膠澳並得靑島至濟

南靑州至沂州之鐵路建設權歸其經營 三月允俄人築東靑鐵路由西伯里亞經哈爾濵至

海參崴復由哈爾濱至長春凡鐵路所經許俄國派兵保護政府旣以靑濟路權許德故亦允俄

人是請悉歸其經營 夏六月命設鐵路礦務總局於京師派户部尙書王文韶侍郎張陰桓管

理 秋九月允英人承修蘇杭甬鐵路是路由蘇州經杭至寧波 冬十月派侍郎胡燏棻督辦

天津至鎮江鐵路以四品京堂張翼副之後是路借英法欵營辦 十一月總理各國事務衙門

奏分別鐵路緩急次第蘆漢粵漢要幹及寧滬蘇浙浦信廣九等近幹要枝均由總公司盛宣懷

承辦津鎮及山海關內外責成胡燏棻辦理太原至柳林由山西商務局承辦廣西龍州由提督