Page:清史紀事本末(四).djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


旗幟以與英人爲難義律陷重圍不得出知府余保純往解之挾義律出圍乃償金交畢英軍撤

去廣州卽促將軍等離城奕山退屯金山飾詞入吿謂英人窮蹙乞撫請准照舊通商帝亦微聞

之不之詰也尋追論則徐罪遣戍伊犂論者謂當與英人齟齬初起時廷寄則徐訓令有不患卿

孟浪但戒卿不可畏葸之語至是反坐以決裂遣戍萬餘里外蓋欲以謝英人也時人多爲不平

而則徐自若 九月以英吉利兵艦陷厦門分兵陷定海鎮海寧波諸城命大學士奕經爲揚威

將軍馳往浙江辦理軍務先是英艦退出虎門以二十年所索六款及香港割讓之約未得中國

政府之決答不肯罷兵思藉戰勝之威移兵北上伯麥遂自印度續調戰艦來粵准以六月北發

適颶風破其坐船頗有損傷粵督祁墳遂鋪張入吿謂獲神祐撞碎洋船漂没洋兵無數浮尸蔽

海朝廷方發藏杳謝海神允廣東保舉守城文武至數百員而英遣大使璞鼎查海軍少將巴爾

克哭至使其將臥烏古巴爾克率軍艦九艘汽船四艘運送船二十三艘以七月進迫厦門陷之

督臣顏伯燾退至同安英軍得厦門亦不守全隊駛往浙江伯燾遂以收復厦門奏聞而英軍復

以八月進陷定海總兵王錫肶鄭國鴻葛雲飛皆戰死旋陷鎮海督師裕謙自殺英軍直溯甬江

泊寧波城下提督余步雲棄城走上虞寧波失守慈谿餘姚居民皆逃散一空事聞命奕經爲揚

威將軍進軍浙江謀恢復

二十二年秋八月以英吉利兵艦連陷乍浦寳山上海鎮江偪江寧詔尙書宗室耆英等爲全權

大臣往江寧英軍議和英軍撤兵還定海先是奕經等以正月至杭州二月發兵攻寧波敗績撫

臣劉韻珂力主和議令諸軍按兵罷攻而英人於四月以全軍迫乍浦占領之五月進陷寳山提