Page:清史紀事本末(四).djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


督陳化成戰死旋陷上海溯長江六月陷鎮江副都統海齡自縊死英人分軍西薄江寧七月登

岸運大礮置鍾山之巔爲碎城之計畫適朝命者英伊里布及督臣牛鑑爲全權大臣飛書阻止

詰朝齊赴吳艦議和於七月締結中英修好條約所謂南京條約者也凡十三條其要項如下

一中英兩國將來當維持平和 一中國政府向英政府納軍費一千二百萬元商欭三百萬元

鴉片賠償六百萬元共二千一百萬元限千八百四十五年歲末清付 一開廣州厦門福州寧

波上海五港許英人通商及居住且一切不課關税 一以香港之主權讓與英政府 一放還

英人之爲俘虜者 一戰役中爲英人服役之華人一律免罪 一將來兩國往復之文書用平

行款式 一條約得皇帝批准償金交付六百萬元之後英軍當自當時所占領之長江沿岸等

地撤兵惟舟山及古浪嶼在條約實行之前仍由英軍占領英艦遂於是月駛出江寧盡調碇泊

長江之艦隊還屯定海

二十三年春三月逮臺灣鎮總兵遠洪阿等下於獄初二十一年八月及二十二年二月英艦過

臺灣有在淡水港遭風觸礁者有在大安港擱淺者皆爲臺灣義勇兩所捕獲計白人二十四黑

人百六十五總兵達洪阿兵備道姚瑩飛章奏捷賞達洪阿太子少保姚瑩二品頂戴會南京條

約成兩國當交還俘虜達洪阿等遽將黑人槍斃僅遣白人等還英艦英使璞鼎查乃以鎮道虐

殺難民冒功揑奏徧訴江浙閩粵四省大吏脅令上聞帝命閩督怡良渡臺查辦至是逮達洪阿

等入都下刑部獄尋俱革職 夏五月耆英等與英吉利全權公使於香港交換條約自是鴉片

戰爭之局幸終而歐美訂約之使紛至中國政府遂弛鴉片之禁令以洋藥之名徵收關税由是