Page:清史紀事本末(四).djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷四十八

  湘軍陸師之編制

文宗咸豐二年冬十一月命丁憂侍郎曾國藩在湖南原籍幫同辦理本省團練事務初道光二

十四年湖南新寧舉人江忠源赴大挑得敎職歸以新寧地接廣西民傜雜處多盜察天下將亂

倡行團練以兵法部勒鄉人子第是爲湘南團練之始二十七年秋傜民雷再浩勼衆滋事忠源

率鄉練擣其巢擒再浩是爲湖南鄉勇立功之始及咸豐元年三月洪秀全自金田北走象州朝

命大學士賽尙阿出視師聞忠源知兵疏調軍前忠源募故所用鄉勇五百使弟忠濬率以來號

楚勇楚勇始至敵衣槁項滿蒙軍皆匿笑時敵氛張甚屯兵數萬莫敢前忠源築壘偪敵營以五

百人出戰斬首數百是爲湖南鄉勇出境立功之始忠源旣數立功於是兵妒勇甚所屯則私鬬

戰敗固不敇反陷之忠源遂以病歸兵所至且奸掠焚殺民以爲官兵肆暴虐則倡議通敵及結

盟拜會相挺起矣國藩旣奉命幫辦巡撫團練時湘鄉先立練局諸生羅澤南王鑫辦團練有名

巡撫張亮基令各募一營助戰守號湘勇並請國藩主其事辭母憂不出且言書生不知兵已聞

武昌破湖南大震始至長沙與亮基治守禦且疏言團練之難難於捐貲湖南行伍空虛以練兵

爲要務自軍興以來二年有餘糜餉不爲不多調集大兵不爲不衆而往往見賊逃潰未聞有鏖

戰者所用兵器皆大礮鳥槍遠遠轟擊未聞有短兵交鋒者其故何哉由兵未練習無胆無藝故

也今欲改絃更張於省城立一大團擇鄉民壯健樸實者招募來省練一人收一人之益練一月

有一月之效又曰湖南會匪自粵逆人楚大半附之而去然猶有串子紅黑邊錢香會成羣嘯聚