Page:清史紀事本末(四).djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷五十二

  捻事之起滅

文宗咸豐三年冬十月安徽潁亳捻子滋事據雉河集捻者揑也鄉人行儺逐疫揑紙燃脂爲龍

戲謂之拜捻不逞之徒聚揑成隊公肆仇殺焚掠俗呼爲捻子始自山東之兗沂曹濟蔓延於河

南之南汝光安徽之潁亳壽江南之淮徐海湖北之襄棗鐘隨蓋起於康熙時至嘉慶中黨日益

衆十九年十月御史陶澍奏飭河南安徽廵撫方受疇胡克家名捕頭目王妮子李束山馬大振

等卒未緝獲咸豐元年太平軍起朝廷尤重治盜夏邑南陽訴捻刦有詔詰責河南疆吏因並飭

兩江湖廣督撫協捕而壽州盜亦上聞二年山束蘭山盜拒殺把總掠海州安徽捻犯鹿邑寧陵

而豐沛曹單閒亦騷然是年秋東撫崇恩豫撫陸應穀安徽協理團練給事中袁甲三各督兵剿

捕皆無效及安徽江南省城失守皖中大震捻首鄧大俊遂乘勢起於宿蒙亳壽一帶横行皖齊

豫閒所至焚刦督軍者不能制其有奮勇進剿者輒敗䘐故其勢益猖至是襲雉河集據之

五年秋八月捻首張樂行復據雉河集先是捻事起命提督善祿屯永城署廵撫周天爵駐徐宿

侍郎吕賢基出治安徽團練賢基遣甲三督師進剿直撲雉河集頗有斬獲餘衆走桐城開歸汝

寧信陽勢復熾攻正陽掠永城破桐柏圍夏邑沈邱豫撫陸應穀自汝寧走保省城天爵卒甲三

代之治軍潁亳詔陜督舒與阿領軍駐陳州後移皖北以河南按察使牛鑑代之統於豫撫英桂

至是年春甲三以事得罪去提督武隆額將兵屯亳州總江蘇河南安徽三省戰守事宜而張樂

行復起蒙亳犯歸德以英桂代統武隆額軍自是捻分五旗率馳突徐宿曹歸防軍夾屯莫之能