Page:清史紀事本末(四).djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於鄂豫閒得才聞金陵破飲藥自盡僧格林沁益銳意率輕騎追逐至光黃汝鄧之交屢中敵伏

喪其良將恆齡舒通額蘇克金等益怒日夜逴二三百里會捻步隊足皆腫裂不能行願就撫已

遣陳國瑞與有成言及捻首張總愚賴文光各遣使至語未及半促命斬之遂復決裂是月追敵

至曹州戰於州之南敗入保荒莊困重圍中其部衆多怨叛敵設伏林外待之僧格林沁夜突圍

出部卒反戈衝陣敵乘之遂全軍覆沒國瑞僅以身免見有捻首戴三眼花翎揚揚過圩去哭曰

吾王死矣潛跡至麥媵中見其屍受八創一馬僮同死事聞京師戒嚴急召曾國藩入衛山東河

南廵撫皆以陷王獲嚴譴旋命國藩辦理直隸山東河南軍務以李鴻章署理兩江總督 六月

提督劉銘傳等破捻於渦河西岸雉河圍解先是張總愚等謀據淮北乃自城武趨永城宿州西

攻新渦陽圍廵撫英翰營渦陽者故雉河集張樂行舊屯也英翰輕騎出走太徵諸軍曾國藩前

所暮湘軍裁撤殆盡李鴻章所部稍習北方乃遣銘傳周盛波及河南將宋慶安徽將張得勝等

赴援史念祖自圍中應之銘傳與盛波自徐州直擣西洋集大破捻於渦河西岸之張莊王圩雉

河之圍遂解時國藩謂捻已成流寇若匪流而兵亦與之俱流則匪之資糧無限而我之兵力有

窮乃定議以四省十三府州地設四鎮重兵安徽以臨淮爲老營劉松山駐之山東以濟寧爲老

營潘鼎新駐之河南以周家口爲老營劉銘傳駐之江蘇以徐州爲老營張樹聲駐之爲四省之

重鎮一省有急三省往援並飭河南軍屯鞏洛湖北軍屯隨棗尋以攻捻首尾追今後始得迎擊

改以張樹珊屯周家口使銘傳游擊罷遣吉林馬隊自是剿捻之局始有綱紀

五年冬十一月命曾國藩回兩江總督任以李鴻章專辦剿捻事宜初諸軍剿捻惟事追躡非苟