Page:19-06吕祖全書.pdf/520

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对生身之義,從始細說:十月懷胎,而臨盆苦惱,三年乳哺,而顧復憂勤,疾痛疴癢,子未言而母先慮,出入起居,身未親而心常念,見其笑啼,則為之一憂一喜,觀其舉步,而為之若驚若狂,自忍飢以飽其子,自受凍而衣其兒。望子成立,而兩眼幾穿;思其有室,而一心難寐。或沖風冒雨,以創立根基;或陵險踰阻,而新其故業;終日勞勞,都為後計;午夜戚戚,皆為子謀。欲報之德,有何紀極?為人子者,欲報親恩,自當竭力盡心,孝養不衰,誠敬罔替。飽食煖衣,以調其體;柔聲下氣,以樂其心;順承顏色,祗領意趣。古語云:「視於無形,聽於無聲,方為能孝矣!」倘正經關頭,未曾稍盡,徒以修齋佈施,周窮恤匱,為作善事,雖積百千萬種,皆為烏有!大倫一虧,鳥獸弗若!在世則為人鄙賤,在國則為法不容。上而神瞋,下而鬼惡。或水火瘟厲鬼魅厄數難逃,甚而雷轟電擊,震屍毀體,水火不受。如此報應,可不畏哉!耕不深,不可以望秋成。數豈足憑耶!喪其心,敗其行,命雖富貴亦貧賤;修其心,養其性,縱命否亦有達日。

訓宋真恕云:「爾力真足為善,何苦代子孫作馬牛?公門中滋味,世道上險巇。人情內風波,大都閱盡。苦海無邊,回頭是岸。顧碌碌徵逐下梢頭筵席恐不得好散黃齏淡飯何讓膏粱,粗布青鞋,可當文繡。只要你急處收韁,安處放枕,管你受用不盡!」

為人父者,不可過於優柔,亦不可過於酷燥。有賢父,然後有肖子;有慈父,然後有孝子。古人不教而成才者幾人?不勉而自行者幾人?不學而能體心繼志者幾人?為人父者其知之。

訓吳一恕云:「天上無不孝神仙!爾惟歸奉其親,坐靜伭默。無向鬧市場中,虛度歲月!至人無命,以其