Page:Gujin Tushu Jicheng, Volume 136 (1700-1725).djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对

欽定古今圖書集成方輿彙編職方典

 第九百六十八卷目錄

 湖州府部彙考二

  湖州府山川考二

職方典第九百六十八卷

湖州府部彙考二

湖州府山川考二  通志府縣志合載

長興縣

雉山 ,在縣北五里。梁武帝時,以「鳥山出,天子」 之謠。江表凡以鳥名山者咸鑿之,惟雉山失鑿。陳武帝龍興於此,其形如雉,故名。

子山 ,在縣西二里,與雉堞相接,相傳錢林故宅。

金蓮山 在縣北三里

鼓吹山 ,在縣西北二里。

陽烏山 ,在縣東七里。陳武帝祖道巨墓在焉,後追尊「壽陵。」

餘干山 在縣南七里。梁武帝時謠云:「王氣在三餘」 ,乃於餘干、餘姚、餘杭為厭勝法,而陳武帝出長興,有餘千山、餘甕溪、餘漁浦,今呼餘家沖。戍山 ,在縣西北二里。吳築戍城其上。梁太守張嵊與中丞沈峻築城捍侯景明元帥耿炳文點軍於此,俗因呼為點軍山。

南衝山 ,在縣西北二里,與五峰山相連,上有方城。

白蓮山 在縣西二里

靈山 ,在縣西五里。下有九女塚,並宋章惇母羅夫人墓。

五峰山 在縣西一里,與南衝並峙,仙人姚紾所居,上有「洗心亭」 ,元太守黃德芳建。

南嶼山 ,在縣西南一百二十里。

龍目山 ,在縣西一百里。高五千尺,上有二石穴如目。

閔嶺山 ,在縣西一百里。

四安山 在縣西南八十三里。又名尖山。巧石山 在縣西南六十里。

望山 ,在縣西南六十八里。形如覆舟,觸石有空洞聲。

瑞芝山 在縣西南五十里。山曾產靈芝。方山 ,在縣西南四十里,高四千丈,頂方。陳武帝為信武將軍,自長興遣二千人投京師,夜下方山津,即此。

八座山 在縣西南四十里。唐吳珙、吳頊、吳崧、皮光業、林鼎、羅隱、韓必、何肅居此,號「八友。」 有白石洞天,韓湘子曾隱焉。

青塢山 在縣西七十里。

菖蒲山 ,在縣西七十里。胡一松隱居之地。青峴山 ,在縣西六十里,生箭箬。陸羽云:「青峴竹木二山,茶味與壽州同。」

金山 ,在縣西四十里。晉樓船將軍金曼倩居此,石皆丹色。

佛子峴山 在縣西六十里。

白鹿山 在縣西三十里。又名「岩山。」 吳闔閭時,白鹿見,故名。下有陳武帝釣魚臺。

洞山 ,在縣西三十五里。有石洞。

彭耆山 ,在縣西三十里。

飛雲山 在縣西二十里。山南有風穴,高三百五十丈,雲起輒散,下有「飛雲寺。」

閬山 ,在縣西十五里。山多竹,有竹山潭、竹山寺。

大腹山 在縣西十里,一名伏虎山。有姚崇墓。小兒山 在縣南六十里。

吳山 ,在縣南四十三里。吳王送女至此。梁吳均、唐吳筠皆居此。大巍、小巍,東南二峰卓立。落石山 ,在縣南六十里。

青山 ,在縣南六十里。相傳有石竇通洞庭,冬夏氣常煖。

常都山 ,在縣南四十五里。

黃山 ,在縣南四十五里。土黃色。

天井山 ,在縣南三十里。

互通山 在縣西北七十里。山甚高大,有四十八隴。有羅𡵚產茶,甚珍之。有二龍池、二仙洞。懸臼山 ,在縣西北六十里。有懸石若臼形,故名。

鳳亭山 在縣西北五十里。

赭石山 ,在縣西北五十里。山多赭石,登者若