Page:Sibu Congkan0042-郭璞-爾雅-1-1.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


貙似貍今貙虎也大如狗文如貍兕似牛一角青色重千斤犀似豕形似水牛豬頭大腹庳脚脚有

三蹄黒色三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢好食𣗥亦有一角者彚毛刺今蝟狀似䑕狒狒

如人被髮迅走食人梟羊也山海經曰其狀如人面長脣黒身有毛及踵見人則𥬇交廣及南康郡山中亦有此物大者

長丈許俗呼之曰山都貍狐貒貈醜其足蹯皆有掌蹯其跡𠘯𠘯指頭處蒙頌猱

即蒙貴也狀如蜼而小紫黒色可畜健捕䑕勝於貓九眞日南皆出之猱亦獼猴之𩔖猱蝯善援便攀貜父

善顧貑貜也似獼猴而大色蒼黒能貜持人好顧盼威夷長脊而泥泥少才力麔麚短脰

贙有力出西海大秦國有養者似狗多力獷惡豦迅頭今建平山中有豦大如狗似獼猴黃黒色多髯鬛如𡚒迅其頭

能舉石擿人貜𩔖也蜼卭鼻而長尾蜼似獼猴而大黃黒色尾長數尺似獺尾朱有岐鼻露 向上雨即自縣於樹以尾塞鼻

或以兩指江東人亦取養之爲物捷健時善椉領好登山峯猩猩小而好啼山海經曰人面豕身能言

語今交阯封谿縣出猩猩狀貛㹠聲似小兒啼洩多狃說者云脚饒指未詳