Page:Sibu Congkan0094-袁宏-後漢紀-6-2.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


孤獨貧不能自存者粟人五斛癸酉晦日有蝕之秋

九月甲辰詔死罪下蠶室其女子者宫鮮卑大人於

仇賁率禮種人貢獻封賁爲王鮮卑亦東胡之餘也

别禄鮮卑山因號焉其言語習俗與烏桓同自爲冒

頓所破遠竄遼東未有名通於漢而與烏桓接當是

南北單于更相攻伐而鮮卑遂以彊盛

中元元年春正月天子覽河圖㑹昌符而感其言於

是太僕梁松復奏封禪之事乃許焉二月辛卯上登

封于太山事畢乃下是日山上雲氣成宮闕百姓皆

見之甲午禪于梁父

袁宏曰夫天地者萬物之官府山川者雲氣之丘墟