Page:Sibu Congkan0206-史炤-資治通鑑釋文-5-4.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子六切迫也逗留上火透切下力救切稽留不進也槍槊色角切長矛射之食亦瞬息輸問切瞬

謂開闔目也息謂喘也三塹七𧰟切阬塹縻其忙皮切繫也儲偫上陳如切下文里切猶蓄積也惶懅

切懼管鑰弋灼切搏鍵也整比毗志切又如字比謂校次之也𥠖明如字黎猶比也謂比至天明也愀然

切色變也重困儲用切甫也三衛唐制大子居曰衙衙凡朝㑹之仗三衛畨上分爲五仗號衙内五衛皆帶刀捉仗列坐于東西廊下

擾攘汝兩切⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾撲滅晋卜切擊滅也糲飯郎葛切脫粟手匊居六切在手曰匊逞其丑郢切快

播越𥙷火切又𥙷過切居永嚴䆳雖遂切深逺也董五切見也馬嵬五回切在咸陽西房吻切怒

中鞍竹仲揭其丘傑切舉也所檛陟𤓰切捶之也諠譁上許元切亦作讙下胡𤓰切處之

逆各晷刻居洧切日景縊殺壹賜切絞也河龍魯勇切河西隴右夕離力智切去也

跋馬蒲撥切回也執鞚苦貢切馬勒興復房六棧道助諫切棧閣即閣道也

七正切禮記冬温而夏清昌六偵之丑正切問也飛龍廏居又切通天元年置仗内六閉一曰飛龍二曰祥麟

三曰鳯苑四曰鵷鸞五曰吉良六曰六羣亦號六廏衰耄莫報切老也茇渉蒲撥切草舎一曰草术根本亦作跋草行曰跋𥚹

禆𬗟訣别苦穴切絶也訖岳烏氏漢安定縣名烏水岀西北入河氏音支肅宗是年改曰保定屬涇州