Page:Sibu Congkan0225-袁樞-通鑑紀事本末-42-18.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋武帝永初元年春正月秦王熾磐立其子暮末

為太子 秋九月秦振武將軍王基等襲河西王

䝉遜胡園戍俘二千餘人而還

二年秋七月河西王䝉遜遣右衛将軍沮渠鄯善

建節将軍沮渠茍生帥衆七千伐秦秦王熾磐遣

征北将軍木弈千等帥歩騎五千拒之敗鄯善等

于五澗虜茍生斬首二千而還

三年秋七月河西王䝉遜遣前将軍沮渠成都帥

衆一萬耀兵嶺南遂屯五潤九月秦王熾磐遣征

北將軍出連䖍等帥騎六千擊之 冬十月秦出

連䖍與河西沮渠成都戰擒之