Page:Sibu Congkan0252-韋昭-國語-4-2.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


出入謂受使出境入國奉聘幣以致君命者亦於此宅世數矣今命臣更次於外

也外外里也爲有司之以班命事也無乃違乎違逺也言有司以位

次命職事於臣臣在外次無乃違逺而不便乎請從司徒以班徙次公亦弗

司徒掌里宰之政比夫家衆寡之官也敬子自以有罪君欲黜之故請從司徒徙里舍也

夏父弗忌爲宗弗忌魯大夫夏父展之後也宗宗伯掌國祭祀之禮烝將躋僖

躋升也賈侍中云烝進也謂夏父弗忌進言於公將升僖公於閔公上也唐尚書云烝祭也昭謂此

魯文公三年喪畢祫祭先君於太廟升羣廟之主序昭穆之時也經曰八月丁夘大事于太廟躋僖公是

也僖閔之兄繼閔而立凡祭秋曰嘗冬曰烝此八月而言烝用烝禮也凡四時之祭烝爲備傳曰大事者

祫祭也毁廟之主陳于太祖未毁廟之主皆升合食于太祖躋僖公逆祀也逆祀者先禰而後祖也

有司曰非昭穆也宗有司宗官司事臣也非昭穆謂非昭穆之次也父爲昭子爲穆僖